เทคโนโลยีชีวภาพ ( biotechnology ) คือ อะไร

เทคโนโลยีชีวภาพ คือ เทคโนโลยีซึ่งนำเอาวิชาความรู้ทางด้านต่างๆของวิทยาศาสตร์มาดัดแปลงกับสิ่งมีชีวิต หรือส่วนประกอบของสิ่งมีชีวิต หรือผลิตผลของสิ่งมีชีวิต เพื่อมีประโยชน์ต่อมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นทางการผลิตหรือทางกรรมวิธีการ ของผลิตภัณฑ์หรือบริการ เพื่อใช้ประโยชน์เฉพาะอย่างจากที่พวกเราอยากได้ โดยสามารถใช้ประโยชน์ทางด้านต่างๆตัวอย่างเช่น ด้านการกสิกรรม ด้านของกิน ด้านสภาพแวดล้อม ด้านด้านการแพทย์ ฯลฯ

โดยทาง United Nations Convention on Biological Diversity ได้ให้นิยามของ เทคโนโลยีชีวภาพ ไว้ว่า
“Any technological application that uses biological systems, living organisms, or derivatives thereof, to make or modify products or processes for specific use.” โดย w88

”การปรับใช้เทคโนโลยีต่างๆมาใช้กับ ระบบทางชีวภาพ หรือ สิ่งมีชีวิต(ที่มีชีวิตอยู่) หรือ สิ่งที่ได้จากระบบทางชีวภาพแล้วก็สิ่งมีชีวิต เพื่อที่ทำงานสร้างหรือแก้ไขปรับปรุง สินค้า หรือ แนวทางการ เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในเรื่องเฉพาะด้าน”